Regler i Glaskogen naturreservat

Vi har alla ett gemensamt ansvar att bevara naturen i befintligt skick. Därför finns det regler som måste följas när man vistas i naturreservatet.

Förutom Glaskogens reservatsbestämmelser måste även allemansrättens möjligheter och skyldigheter beaktas. Reservatsbestämmelserna gäller dock alltid före allemansrätten. Inte störa – och inte förstöra.

Terrängkörningslagen gäller i alla lägen. Det är inte tillåtet att köra i terräng med alla slags motorfordon som bland annat husvagn och husbil. Praktiskt taget all naturmark är terräng i lagens mening. Förutom ”skog och mark” räknas även stränder, hagar, parkmark och gräsmattor som terräng.

Och tänk alltid på: lämna inga spår!

Reservatsföreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • släppa lös hund eller annat husdjur,
 • att ställa upp husvagn, husbil eller liknande (för camping) annat än på särskilt iordningställda och anvisade platser
 • ta med husdjur till badstrand,
 • skada vegetationen t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • gräva upp eller plocka växter,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • störa djurlivet t.ex. genom att uppehålla sig vid bo,
 • olovligen döda, jaga, fånga eller skada djur,
 • föra bort ägg eller bo,
 • det är förbjudet att göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats. Förbudet gäller från 15 april till 15 september. Gaskök eller liknande får dock användas vid rastplats, P-plats och campingplats.
 • tälta mer än två dygn i sträck utan markägares tillstånd, annat än på allmän campingplats,
 • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat,
 • hindra eller störa pågående jord- och skogsbruk på vägar eller ute i markerna,
 • framföra båt med högre fart än sju knop; förbudet gäller ej centrala delen av sjön Stora Gla.
 • utan tillstånd av länsstyrelsen är det förbjudet att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allt fiske inom området kräver fiskekort och det är endast tillåtet att fiska i sjöarna.

Alla strömmande vatten är belagda med fiskeförbud.


Terrängkörningslagen

Det är förbjudet att köra motordrivna fordon på barmark i terräng i hela Sverige. Det gäller moped och motorcyklar, fyrhjulingar, husbilar med mera. I praktiken innebär det att du inte får parkera eller köra off road dvs utanför vägarna.

Eldning i området

 • Det är endast tillåtet att elda vid de numrerade iordningställda eldstäderna vid vindskydden och rastplatserna under perioden 15 april till 15 september.
 • Kontrollera att elden med all glöd är helt släckt när du lämnar den.
 • Du eldar alltid på eget ansvar.
 • Det är också ditt ansvar att ta reda om det råder eldningsförbud i området. Då får du inte heller elda i eldstäderna.
 • Kasta aldrig en glödande tändsticka, cigarettfimp eller pipstopp på marken. Glöden kan ligga och pyra länge innan den flammar upp. Kasta heller aldrig glasflaskor. Glas kan fokusera solstrålarna så att skogsbrand uppkommer. Glassplitter är också farligt för djuren och kan skada dem allvarligt.

Mer information om eldningsförbud hittar du på vårt Infocenter, Länsstyrelsen, SMHI eller genom att ladda hem appen Brandrisk ute.

Flaggan nedanför symboliserar totalt eldningsförbud. Den visar att brandrisken är mycket stor och att det inte är tillåtet att elda när den är hissad.